Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van deze dienst verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze Overeenkomst kan op elk en enig moment gewijzigd worden en wijzigingen zijn effectief vanaf het moment van plaatsing op de vrouwwilsexdate.net website.

1. Voorwaarden voor Toegang en Registratie:
vrouwwilsexdate.net is een dienst alleen voor volwassenen, om lid te worden moet u minstens 18 jaar oud zijn. Probeert u zich alstublieft niet aan te melden als u jonger bent dan 18 jaar. Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder hun toepasselijke recht. Het is niet toegestaan vrouwwilsexdate.net te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden, zoals acquisitie, uitlokking of prostitutie.

2. Tarieven / Beëindiging:
De vrouwwilsexdate.net gebruiks- en/of abonnementstarieven worden van te voren aan u meegedeeld en kunnen van tijd tot tijd veranderen. Betalingen worden niet gerestitueerd. vrouwwilsexdate.net heeft het recht uw lidmaatschap te beëindigen om enige of geen reden. vrouwwilsexdate.net heeft het recht om alle lidmaatschappen te verwijderen of te beëindigen van de leden die misbruik maken van deze gebruikersovereenkomst. vrouwwilsexdate.net heeft geen wettelijke verplichtingen ten opzichte van u als het uw lidmaatschap verwijdert of beëindigt om welke reden dan ook. U doet afstand van alle rechten die u had bij vrouwwilsexdate.net.

3. Intellectueel Eigendom:
Merken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst die op de vrouwwilsexdate.net site voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van vrouwwilsexdate.net en mogen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van vrouwwilsexdate.net. Het is Leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van vrouwwilsexdate.net en de softwarecode van elementen waaruit de vrouwwilsexdate.net diensten en de site zijn opgebouwd, op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, dupliceren, verspreiden, over te dragen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

4. Geplaatste Inhoud:
U bent verantwoordelijk voor de informatie die verstrekt wordt in uw Profiel, en vrouwwilsexdate.net staat als een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van uw informatie. Desondanks kan vrouwwilsexdate.net welke actie dan ook ondernemen met betrekking tot uw Profiel als vrouwwilsexdate.net het nodig acht, bijvoorbeeld, als vrouwwilsexdate.net denkt dat uw Profiel een wettelijke verplichting voor ons vormt of dat het mogelijk is dat wij geen toegang meer hebben dat onze diensten van onze ISP of andere leveranciers, vrouwwilsexdate.net kan overgaan tot het verwijderen van alle of een deel van uw Profiel.
U zult geen identificerende informatie gebruiken in uw profiel, zoals uw werkelijke naam, telefoonnummer, e-mailadres, huisadres of andere contactinformatie. 
U garandeert dat alle verstrekte gegevens correct zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. U zult vrouwwilsexdate.net onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de gegevens die bij de registratie zijn verstrekt of zal deze gegevens zo nodig zelf aanpassen op de eigen pagina's van de vrouwwilsexdate.net site.
U verstrekt vrouwwilsexdate.net een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door u is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van vrouwwilsexdate.net op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op de leden (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)
Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Leden kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van u zelf.
Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan welke inhoud dan ook te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van vrouwwilsexdate.net of met de geldende wetten en regelgeving of fatsoensnormen. 
Het is niet toegestaan informatie of inhoud, in welke vorm ook, te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden met de bedoeling het normale gebruik van de Diensten te beperken, te verstoren of onmogelijk te maken. Tevens is het niet toegestaan normaal communicatieverkeer tussen Leden op de site te onderbreken en/of te vertragen door middel van software, wormen, virussen, logische bommen, massamailings etc. 
U mag geen informatie of inhoud, in welke vorm ook, plaatsen, verspreiden of uit zenden met koppelingen naar websites van derden die illegaal zijn, in strijd zijn met algemeen geldende normen en/of in strijd met de uitgangspunten van vrouwwilsexdate.net.
vrouwwilsexdate.net behoudt zich het recht voor om massamailings, die door een Lid zijn verzonden, te verwijderen teneinde de kwaliteit van het gebruik van de Diensten voor Leden te waarborgen.

5. Aansprakelijkheid:
De inhoud van externe links wordt door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder aansprakelijk. De inhoud van deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is vrouwwilsexdate.net niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages geven de mening weer van de betreffende auteur. Sommige personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de vrouwwilsexdate.net service. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden of gebruikers.

6. Aanwijzingen m.b.t. het auteursrecht:
Alle op deze website gepubliceerde bijdrages en afbeeldingen zijn beschermd m.b.t. het auteursrecht. Ieder gebruik dat door de wet op auteursrechten niet is toegestaan moet vooraf schriftelijk door de aanbieder worden toegestemd. Dit geldt vooral voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken c.q. het weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Prints, fotokopieën en downloads van websites mogen slechts plaatsvinden voor persoonlijk, privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

7. Email adres:
Het op ingevoerde email adres op m.vrouwzoektknaap.nl wordt gebruikt om op www.vrouwwilsexdate.net de aanmelding te bewerkstelligen, omdat hier de ware profielen zich bevinden.

8. Inbreuk op auteursrechten:
Indien u meent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken:

Stuur deze informatie aan vrouwwilsexdate.net

9. Gebruikers Geschillen:
Omdat vrouwwilsexdate.net niet is en niet kan worden betrokken in leden tot leden communicaties en activiteiten, in het geval dat u een onenigheid heeft met een van de leden, ontheft u vrouwwilsexdate.net (en onze werknemers) hierbij van alle vorderingen, eisen en schaden (direct of indirect) in elke vorm of aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld of niet onthuld ten gevolge van of verbonden met dit soort gevallen.

10. Privacybeleid:
Het gebruik van de vrouwwilsexdate.net website en/of diensten wordt getoetst aan ons privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen en wijzigingen zijn effectief vanaf het moment van plaatsing op de site.

11. Jurisdictie en toepasbaar Recht:
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.

12. Nieuwsbrief
U ontvangt op het door u opgegeven emailadres maximaal 1x per week een nieuwsbrief van nieuwedates.nl, waarvoor u zich in 1 klik kunt afmelden.

Effectief per: juli 2012